بازاریابی داده محور | تصمیم گیری داده محور | کلان داده | آنالیز داده | داده کاوی | هوش بازاریابی | استراتژی بازاریابی

طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات با فناوری ها نوین جهت افزایش اثربخشی برنامه ریزی تعمیرات

امروزه به دليل وجود پيچيـــدگي و تغييرات مداوم سازمان ها ، نياز به استفاده از ابزارهاي دقيق و نوين در اجـراي اسـتراتژي هاي نگهداري و تعميرات ضروري به نظر مي رسد. برنامه ريزي نگهداري و تعميرات با کنترل تجهيزات و ماشين آلات توليدي از نظر برنامه زمانبندي تعميراتي و تعويض قطعات و با استفاده از تجزيـه و تحليل ها، هزينه هاي تعميراتي را کاهش مي دهد و در سطح بهينه نگه مي دارد. پيشرفت هاي بشر در چند دهه اخير در زمينه جمع آوري و ذخيـره نتـايج و داده هـا باعث شده است که سازمانها حجم عظيمي از داده هاي مرتبط با نگهداري و تعميرات را در اختيار داشته باشند. نکته مهـم در ايـن پايگاه داده، اطلاعات و دانشي است که از آن استخراج        مي شود و نياز به استفاده از روش هاي هوشمند و سـاختارمند وجـود دارد.  ايـن تکنيکها با كاربرد وسيع و با شناخت عوامل موثر بر وقايع، امکان تحليل، برنامه ريزي ،كنترل و نظارت هدفمند را ميسر مي سـازند.

برای کسب اطلاع بیشتر با ما در تماس باشید.

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۲:۲۴:۲۴ آبان ۲۰ام, ۱۳۹۷|تحلیل کلان داده ها, خدمات شرکت|